Undervisning/ Teaching

Video Tutorials and Danish lower down.

A short explanation of why I teach the way I do

Teaching a functional embouchure requires a relatively in-depth understanding of what is happening to efficiently play a brass instrument.

A lot of teachers use imagery to try to get students to play better but often the words and pictures they use can create a lot of confusion. On a musical level these words and images are fantastic, but before a comprehensive understanding of the way the embouchure functions, (and hereby the ability to troubleshoot any problems) it is best kept entirely separate from technical studies.

Other teachers use combinations of drills and exercises to slowly subconsciously move a students embouchure in a favourable direction. This approach is effective but doesn’t inform the student with enough knowledge to be able to fix any issues. It creates not only a need for the teacher but also an unhealthy psychological reliance upon the teacher. This holds everyone back and will ultimately lead to frustration.

Another approach which yields a similar result as the latter mentioned style of teaching is going purely by sound: Teachers play a lot for their students and insist upon the utmost concentration on nuance of sound quality. The teacher then models their sound more in the direction that the student requires to develop in. This approach yields the very favourable result of players whom are capable of fantastic listening skills and often the ability to copy other sounds, it does not however help players to develop their own sound concept and find the most efficient way to make that sound.

My approach to teaching

A singer for example often receives “Vocal coaching” from a specialist in how to use and build the singers “embouchure” if you will, “Repertoire coaching” with a specialist in a given genre and “Repetition” with a pianist to develop a broader understanding of music in context. In my opinion the education of many trumpeters is far from as ideal when looking at it in relation to the way singers are trained. There are far too few “Vocal coaches” for trumpet players and unfortunately too many who focus primarily on air and consider themselves embouchure specialists as a result of this. I consider myself an Embouchure specialist, not of all different kinds of upstream, downstream, high placement, low placement etc. but a fundamental understanding of the way the lips should be moving to use ones air efficiently and protect against bad habits and debilitatingly strenuous playing. I like to divide the technical development of the embouchure into 7 points. they are as below:

 1. Relaxing the chops and getting a consistent start point every day.
 2. Breathing through the nose and why we do this.
 3. How the chops should move part 1 – effortless low and mid range.
 4. How the chops should move part 2 – adding compression with as little tension as possible.
 5. Articulation methods – 3 very different ways to articulate that will yield massively different results.
 6. Cues – how to tell your body what too do!
 7. Picking the correct mouthpiece – I hate to break it to you but the mouthpiece you are using is probably too big for what you are trying to do.

The reality of the situation is that it is very rare to find two people for which the order of the points above is the same. that is to say that in order to help a player most effectively we have to look at their playing and make a judgement call to decide which point they will get the most short and long term benefit from focusing on first. Within each point there are many different approaches and stepping stones as well as a certain amount of overlap to other points.

If you are interested in learning more take a look at these Video Tutorials:

 

Pops McLaughlin

Bai-Lin Lip Flexibilities

 

Charlie Porter Embouchure Video

 

 

My price is 450kr per hour and I am available for in-person lessons in Midtjylland or on Skype.

Email: tristanbuttontrompetist@gmail.com

Telephone: +45 50258524

Dansk

Jeg tilbyde nu en helt forskelligt tilgang til undervisning end langt det fleste i Danmark har oplevet før. Det er nemlig “TCE” metoden (Tongue controlled embouchure) eller “Superchops”, Begge to metode er oprindeligt af Amerikansk trompet lære Jerome Callet.

Igennem brug af mere traditionelle materiale kan jeg hjælpe dig med at udvikle effektiviteten i din spil!

Du skal kommer med en åbent sind overfor idé der kunne godt gå strit imod det du har oplevet hele dit liv indtil nu. Der kan dog trøstes med god forklaringer, argumenter og resultater!

En kort forklaring på hvorfor jeg underviser som jeg gør

At undervise i en funktionsdygtig/brugbar embouchure kræver en dyb forståelse af hvad der skal til for at kunne spille et messinginstrument med den mest effektive teknik.

Mange undervisere bruger allegorier/billeder for at få eleven til at spille bedre. Men ofte kan de ord og billeder underviseren bruger skabe en del forvirring. På et musikalsk niveau er disse allegorier fantastiske, men førend der er en omfattende forståelse af hvordan embouchuren fungerer, (og hermed evnen til at finde årsagen til ethvert problem) vil det være optimalt at adskille dem fra arbejdet med grundlæggende teknik.

Andre undervisere bruger kombinationen af rutiner og øvelser til langsomt, på et ubevidst plan, at flytte elevens embouchure i en gunstig retning. Denne tilgang er effektiv, men informerer ikke eleven med nok viden til at kunne finde årsagen til forskellige problematikker. Det skaber ikke kun et behov for underviseren, men også en usund psykologisk afhængighed af læreren. Dette holder enhver tilbage og vil endeligt føre til frustration.

En anden tilgang som giver et lignende resultat som den sidst nævnte undervisningsstil retter sig udelukkende efter lyden: Undervisere spiller meget for deres elever og insisterer på den yderste koncentration på nuance af lydkvalitet. Underviseren tilpasser sin klang i den retning som eleven forventes at udvikle sig i. Denne tilgang giver det gunstige resultatet af spillere som opnår utrolige lyttefærdigheder og ofte evnen til at kopiere andre lyde, det hjælper dog ikke spillere med at udvikle deres eget lydkoncept ej heller at finde den mest effektive måde at frembringe lyden.

Min tilgang til undervisning

En sanger modtager ofte stemmetræning fra en specialist i at bruge og opbygge sangerens “embouchure” om man vil, “repertoire coaching” med en specialist i en given genre og repetition med en pianist for at udvikle en forståelse af musikken i en større kontekst. Efter min mening er uddannelse af mange trompetister langt fra ideal når jeg sammenligner det med den måde hvorpå sangere trænes og uddannes. Der er alt for få “stemmepædagoger” for trompetister og uheldigvis for mange der hovedsageligt fokuserer på luft og anser/betegner dem selv som embouchurespecialister som et resultat deraf. Jeg ser mig selv som en embouchurespecialist, dog ikke med en kompliceret tilgang til forskelige pseudo-videnskabligt koncepter, men med en fundamental forståelse af hvordan læberne skal bevæge sig for at kunne bruge luften mest effektivt og forebygge dårlige vaner og svækkende anstrengt spil. Jeg har valgt at dele den tekniske udvikling af embouchuren in i syv punkter. De er som følger:

 1. Afspænde læberne og opnå et konsistent udgangspunkt (hver dag).
 2. Vejrtrækning gennem næsen og hvorfor vi gør dette.
 3. Læbernes bevægelse del 1 – ubesværet bund og mellemleje.
 4. Læbernes bevægelse del 2 – tilføje kompression med så lille en spænding som muligt.
 5. Artikulationsmetoder . tre meget forskellige måder at artikulere på som vil give vidt forskellige resultater.
 6. Hint/nøgleord/stikord – hvordan du fortæller din krop hvad den skal gøre!

 7. Udvælg det rigtige mundstykke – jeg er ked af at sige det, men det mundstykke du bruger er højst sandsynligt for stort til det du ønsker at bruge det til.

I sagens natur finder man sjældent to personer for hvem rækkefølgen af de ovenstående punkter er den samme. Dermed sagt at for at kunne hjælpe spiller mest effektivt bliver man nød til at se på deres måde at spille på og vurdere hvilket punkt man mener de vil opnå mest ved, på den korte og den lange bane, at fokusere på først. Inden for hvert punkt er der mange forskellige tilgange og trædesten, såvel som en grad af overlap med andre punkter.

Hvis du er interesseret i at undersøge/udforske min undervisning kig på video tutorial links nedenuder. Du er også meget velkommen til at kontakte mig.

 

Pops McLaughlin

Bai-Lin Lip Flexibilities

 

Charlie Porter Embouchure Video

 

 

 

Jeg tager 450kr/t og jeg tilbyder lektioner i Midtjylland eller over Skype.

Email: tristanbuttontrompetist@gmail.com

Telefon: +45 50258524